Algemene Voorwaarden

Hondenopvang Maranihoeve

Hier staan de algemene voorwaarden die bij onze hondenopvang behoren.

Algemene Voorwaarden

Maranihoeve Hondenopvang en oppas
Middenweg 65
1703 RB Heerhugowaard

N

Artikel 1- Definities

In deze algemene voorwaarden verstaan we onder:
1.1  Opdrachtnemer: De Maranihoeve
1.2  Opdrachtgever: De eigenaar van de hond die de overeenkomst heeft ondertekend.
1.3  Overeenkomst: schriftelijke overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever.
1.4  De oppashond: De uitlaat- opvanghond waarvoor de opdrachtgever en –nemer de overeenkomst hebben gesloten.

N

Artikel 2- Algemeen

2.1 Op de opdracht zijn de navolgende algemene voorwaarden van toepassing, tenzij daarvan uitdrukkelijk is afgeweken. Afwijking van de algemene voorwaarden in enigerlei vorm is echter alleen mogelijk indien dit schriftelijk is vastgelegd en ondertekend is door zowel opdrachtgever als opdrachtnemer.

2.2 Opdrachtnemer behoudt zich te allen tijde het recht voor de algemene voorwaarden en de prijsopgaven te wijzigen. Opdrachtgever kan bij wijziging van de algemene voorwaarden en prijsopgaven geen aanspraak meer maken op informatie verstrekt in eerdere uitgaven van deze documenten.

2.3 De oppashond dient in voldoende mate geleerd te hebben te komen op commando (belangrijk!) en moet sociaal zijn in omgang met soortgenoten (vooral met de andere honden in de groep) en mensen.

Agressieve honden komen niet in aanmerking!

2.4 Opdrachtnemer behoudt zich te allen tijde het recht voor om oppashond op grond van atypisch of probleemgevend gedrag te weigeren.

N

Artikel 3 - Gezondheid

3.1 De oppashond dient ingeënt te zijn met de cocktailenting en tegen kennelhoest (minimaal 2 weken voor het oppassen!). Tevens dient de hond vrij te zijn van wormen, vlooien, luizen en teken (Informeer bij uw dierenarts).

3.2 Opdrachtgever verplicht zich opdrachtnemer zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen over loopsheid en eventuele ziektes van de hond waarvoor de overeenkomst is afgesloten. Loopse teven – of teven waarvan verwacht kan worden dat zij gedurende de oppasperiode loops kunnen worden – komen niet in aanmerking voor de oppasdiensten van de opdrachtnemer. Mocht loopsheid plaatsvinden gedurende een oppasperiode dan zal de hond ondergebracht worden bij een hondenpension, -hotel of -kennel. Deze kosten zijn geheel voor rekening van opdrachtgever (waaronder ook de kosten van vervoer, tijd e.d.). Opdrachtgever heeft in dit geval geen recht op terugbetaling van de opdrachtnemer van het overeengekomen oppasbedrag.

3.3 Opdrachtgever – indien niet direct bereikbaar – machtigt opdrachtnemer om in geval van ongevallen, ziekte e.d. de hond op kosten van de opdrachtgever een dierenarts te consulteren, zo nodig medische handelingen te verrichten en/of medicijnen voor te schrijven en toe te (laten) dienen. Het e.e.a. naar (de van tevoren op de overeenkomst kenbaar gemaakte) wensen van opdrachtgever.

3.4 Opdrachtgever – indien niet (binnen de daarvoor nodige tijd) bereikbaar – machtigt opdrachtnemer om in geval van plotselinge sterfte op kosten van de opdrachtgever voor de vernietiging, begrafenis of crematie van de hond zorg te dragen. Het e.e.a. naar (de van tevoren op de overeenkomst kenbaar gemaakte) wensen van opdrachtgever.

N

Artikel 4 - Rechten en plichten opdrachtgever

4.1 Opdrachtgever is verplicht het overeenkomstformulier volledig en geheel waarheidsgetrouw in te vullen.

4.2 Opdrachtgever is aansprakelijk tegenover opdrachtnemer voor schade die ondervonden wordt ten aanzien van het niet (ver)melden van informatie, dan wel het geven van onjuiste informatie met betrekking tot de hond waarvoor de overeenkomst is afgesloten.

4.3 Opdrachtgever dient WA verzekerd te zijn voor de hond.

4.4 Opdrachtgever wordt – indien nodig – door opdrachtnemer op de hoogte gehouden van de gezondheid en het gedrag van de hond gedurende de perioden dat de hond onder toezicht van opdrachtnemer valt.

4.5 M.b.t. de oppasservice is de opdrachtgever – bij het afzeggen van een mondelinge/schriftelijke vastgelegde oppasperiode – geen annuleringskosten verschuldigd indien de annulering 14 dagen of meer voor de betreffende oppasperiode is gemeld bij opdrachtnemer.

Uitgezonderd gevallen van aantoonbare overmacht zoals bij ongevallen, plotselinge ziekte, sterfte, rampen, calamiteiten e.d. geldt het volgende:

Bij annuleringen tussen 14 dagen en 7 dagen voor aanvang van de betreffende oppasperiode wordt 50% van het geldende tarief in rekening gebracht.

Bij annuleringen tussen 7 dagen en 24 uur voor aanvang van de betreffende oppasperiode wordt 75% van het geldende tarief in rekening gebracht.

Bij annuleringen minder dan 24 uur voor de aanvang van de betreffende oppasperiode (d.w.z.  na 7:00 uur A.M. van de eerste oppasdag) wordt het geldende tarief over de gehele overeengekomen oppasperiode in rekening gebracht.

4.6 De opdrachtnemer kent alleen dagtarieven. Oppastarieven op basis van ½ dagen of korter zijn niet mogelijk. Een ‘oppasdag’ (tenzij anders overeengekomen) loopt tussen 7:00 en 18:30 uur.

4.7 In verband met  gewenning van de hond, de 1e dag van de oppasperiode ’s morgens brengen. De hond kan dan al wat vertrouwd raken met zijn nieuwe omgeving en omstandigheden voordat hij/zij de nacht ingaat.

N

Artikel 5- Rechten en plichten opdrachtnemer

5.1 Opdrachtnemer verplicht zich naar best mogelijke kunnen zorg te dragen voor het welzijn van de hond.

5.2 Opdrachtnemer behoudt zich te allen tijde het recht voor de opdracht stop te zetten, wanneer van mening dat het onverantwoord is de hond in de opvang te houden.

5.3 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor zonder opgaaf van redenen de hond te weigeren.

5.4 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor de oppasdiensten tijdelijk stop te zetten wegens vakantie, nationale feestdagen, e.d.

N

Artikel 6- Schade en verzekeringen

6.1 Eigenaar van de hond is volgens de Nederlandse wet aansprakelijk voor de materiële en immateriële schade die de hond toebrengt aan anderen of aan de eigendommen (waaronder andere honden) van anderen.

N

Artikel 7- Betalingen

7.1 Alle prijzen weergegeven op de prijsopgave zijn inclusief B.T.W.

7.2 Opdrachtnemer is verplicht om een prijsopgave te overhandigen indien gewenst door opdrachtgever.

7.3 Bij de oppasdienst dient het verschuldigde oppasbedrag contant te worden voldaan bij het brengen van de hond of te zijn overgeschreven op ons bankrekeningnummer op de dag dat de hond wordt gebracht.

7.4 Opdrachtgever heeft geen recht op korting of terugbetaling van het op de overeenkomst bedoelde oppasbedrag in geval hij/zij de afgesproken oppasperiode voortijdig beëindigt. (D.w.z. als de hond eerder wordt opgehaald dan overeengekomen)

N

Artikel 8- Aansprakelijkheid

8.1 Indien door onvoorziene omstandigheden of door overmacht opdrachtnemer (bijv. calamiteiten, ziekte, e.d.) niet bij machte is om oppasdiensten te verlenen, zal opdrachtnemer opdrachtgever hiervan – zo spoedig als mogelijk is – in kennis te stellen. Eventuele schade als gevolg hiervan kan niet verhaald worden op opdrachtnemer.

8.2 Indien opdrachtnemer aansprakelijk zou kunnen worden gehouden voor enige schade die de klant lijdt als gevolg van het niet nakomen van de in de algemene voorwaarden genoemde verplichtingen (uitgezonderd gevallen van overmacht), blijft de schadevergoeding te allen tijde beperkt tot het totaal van het overeengekomen oppasbedrag van de overeenkomst.

8.3 De eigenaar van de honden moet een WA-verzekering hebben afgesloten waarbij de hond/honden van de eigenaar volwaardig meeverzekerd zijn. (Zie ook 6.1)

N

Artikel 9- Geschillen en toepasselijk recht

Artikel 9- Geschillen en toepasselijk recht

9.1 In geval van geschillen is in eerste aanleg bevoegd de rechter gevestigd binnen het gebied van de opdrachtnemer.

9.2 Op de opdrachtovereenkomst en deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

9.3 Nietigheid of vernietiging van een deel van deze algemene voorwaarden heeft niet de nietigheid of vernietiging van alle bepalingen van deze algemene voorwaarden tot gevolg.

Bij de Maranihoeve kun je ook voeding kopen

Bevo brokken

vrij van kunstmatige geur-, kleur- en smaakstoffen

Wij verkopen Bevo Puppybrok, Bevo Regular voor volwassen honden en de smakelijk Bevo Premium Sportbrok.

KVV – kant en klaar vers vlees

van ‘Honden eten gezond’

Kwaliteits vers vlees van kip, rund, konijn, kalkoen, eend, zalm haring en makreel.

Maranihoeve

  • Voor jouw hond de leuke, ervaren en verantwoorde opvang.
  • Leverancier  'Bevo Brokken' kwaliteits hondenvoer.

Contact

Uw hond brengen en halen

  • Maandag t/m Vrijdag tussen:
    - 07.00 uur tot 08.30 uur en
    - 17.00 uur tot 18.30 uur
  • Zaterdag en zondags in overleg.
  • Gaarne eerst bellen of mailen voor een afspraak.